THÔNG BÁO: Tuyển chọn Hòa giải viên

TAND TỈNH QUẢNG NAM

TAND HUYỆN PHÚ NINH

    Số: 132 /TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Phú Ninh, ngày 17 tháng 11 năm 2020.

THÔNG BÁO

Tuyển chọn Hòa giải viên

Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ  ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ nhu cầu công tác và định biên Hòa giải viên theo quy định, Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh thông báo tuyển chọn Hòa giải viên công tác tại Trung tâm hòa giải, đối thoại Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, thông báo như sau:

I. Chỉ tiêu Hòa giải viên:

Chỉ tiêu tuyển chọn Hòa giải viên công tác tại Trung tâm hòa giải, đối thoại Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh là 04 Hòa giải viên.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký tuyển chọn Hòa giải viên:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện: 

a) Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật.

b) Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên; Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

c) Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại.

d) Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Hồ sơ cá nhân:

– Đơn đề nghị bổ nhiệm.

– Sơ lược lý lịch.

– Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm).

– Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm).

– Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

– Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoặc đang là Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.

– Xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc có hiểu biết về phong tục tập quán và có uy tín trong cộng đồng dân cư.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2020.

2. Địa điểm, phương thức nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (trừ thứ bảy, chủ nhật) tại Văn phòng Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh; địa chỉ: số 7 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Trên đây là thông báo nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên công tác tại Trung tâm hòa giải, đối thoại Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh.

Nơi nhận:                                                                                

– Văn phòng (thực hiện);      

Đăng cổng TTĐT TAND h. Phú Ninh;  

– Đưa tin trên Đài PTTH h. Phú Ninh;

– Lưu VP.

CHÁNH ÁN

(đã ký) 

  

Đinh Văn Long

 

 

             

 

  

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công văn số 289/TANDTC-VP về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân

 

X